Công dụng từ lá đinh lăng và dứt điểm ho nhờ rể đinh lăng